Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на хипермаркет

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за изграждане на „Хипермаркет Кауфланд Варна – Одесос, трафопост, рекламен пилон и рекламни съоръжения“ в УПИ ІV-3, поземлен имот с идентификатор  10135.1506.976, кв.148 по плана на 7-ми м.р. с административен адрес ул. „Девня“ №24, ПК 9000, гр. Варна,  с Възложител  Кауфланд България ЕООД енд Ко Кд.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева