Обява на Дирекция ИИБ за промяна предназначение на земя

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земята, с цел изграждане на сграда със смесено предназначение“ в  УПИ ІІІ-10,35 и УПИ V-35, кв.2, местност „Караулница“ (Джанаварски път)“, землище „Владислав Варненчик“,  гр. Варна с   Възложители „ЕН ЕМ 07“ ЕООД и Стоян Казаков,  гр. Варна.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева