Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на кабелна линия

 На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушна кабелна електропроводна линия НН 0,4 kV, от съществуващ стълб  №9 пред УПИ 1423 (1 клон, 2 бр. стълбове) до границата на УПИ Х-4332, кв.160, ж.к. „Изгрев“,  гр. Варна“ с   Възложител „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева