Обява на Дирекция ИИБ за площадка за отпадъци в район „Приморски“

 На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Разширение на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в количество до 5 000т/год., излязло  от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) до 600т/год. (без разглобяване) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) до 1 000т/год. в поземлени имоти  с идентификатори 10135.2552.4192 и 10135.2552.4193, кв.262, район „Приморски“, гр. Варна  с  Възложител „ВИВА МЕТАЛ Д“  ООД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева