Обява на Дирекция ИИБ за разширение на площадка за отпадъци

 На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Разширение на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в количество до 5 000т/год. и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) до 1 000т/год. (без разглобяване) в поземлен имот  с идентификатор 10135.4507.318, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна  с   Възложител „ВИВА МЕТАЛ Д“  ООД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева