Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на тръбен кладенец

 На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец по разрешителен режим на Басейнова дирекция за управление на водите - Черноморски район, гр. Варна, за водоснабдяване на „Автомивка“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.266, м-ст „Ялови ниви“, по КККР на гр. Варна“  с  Възложител „ФАСТ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева