Обява на Дирекция ИИБ за преустройство на хотелски комплекс

  На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристрояване и промяна на предназначението на част от обект: Хотелски комплекс „Изгрев-Обзор“ и басейн“ в сграда-хотел „Изгрев“ с идентификатор 10135.513.712.1, находящ се в УПИ І-21, 45, 46, 77, 447, кв.7 по ПРЗ на К.К. „Златни пясъци“, гр. Варна  с   Възложител  „БРАНД ХОТЕЛИ“ ЕООД.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева