Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на жилищна сграда

 

 

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  „Изграждане на многофамилна жилищна сграда, кафе-сладкарница, магазин за дрехи и подземен паркинг“.

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №10135.2018.25, кв.5, местност „Аязма“, землище на кв. „Виница“,  гр. Варна.

 

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева