Обява на Дирекция ИИБ относно промяна предназначение на обект

 

 

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на магазин в лечебно заведение за извънболнична помощ“, находящ се  в УПИ ХVІІ- „За търговия“, с идентификатор 10135.2555.2585, кв.4б по плана на 23-ти м.р., гр.  Варна, с Възложител  „ДЕТЕКС“ ООД, гр. Шумен.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева