Обява на Дирекция ИИБ относно събиране и съхраняване на НУБА

 

 

На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Варна осигурява обществен достъп до информация по приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  разширение на съществуваща и действаща площадка с включване на нова дейност  „Събиране и  съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) “ в  УПИ ХІІ-13, кв.14 от „Западна промишлена зона-ІІ част“, землище на с. Тополи, район „Владислав Варненчик“, Община  Варна, с Възложител:  „Метал флейт интернешънал“ ООД , гр. Варна.

Документацията е на разположение в стая 411, ет.4, всеки ден от 9.30ч. до 11.30ч и от 14.30ч. до 16.30ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация тел.: 052/ 820 330; 820 159 - инж. Диана Кирчева