Обява за издадено Разрешение за строеж №114/ГИ/01.12.2016 г.

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №114/ГИ/01.12.2016 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

Временни открити паркинги с улично осветление в УПИ I, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XI, УПИ XII, всички вкв.1, УПИ I и УПИ II, кв.2, УПИ II и УПИ III, кв.3, Р75 и Р64, съставна зона 6, по ПРЗ на Приморска зона, гр.Варна

 Част от документацията на инвестиционния проект№ ВА 41/ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директор на РИОСВ – Варна.

Документацията е на разположение в стая 612, ет. 6, вторник и четвъртък от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: тел: 052/ 820 220 – инж. Десислава Пеева.