Обява по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №92/ГИ/27.09.2016 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

„Реконструкция на димоходи и комини и преустройство на електрическата инсталация на територията на отоплителна централа на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, с цел въвеждане на когенератор №5 като базова мощност, находяща се в УПИ II-25 „за отоплителна централа“, кв. 4 (идентификатор 10135.73.619 по КК и КР на гр. Варна) по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, с адрес бул. „Янош Хуняди“ №5, гр. Варна.“

        Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №84-Н0-И1-А4/2016 г. на Изпълнителна агенция по околна средаза актуализация на Комплексно разрешително №84/2005 г. на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: тел: 052/ 820 322 – инж. Даниела Кузманова.