Съобщение на Дирекция ИИБ относно издадено разрешение за строеж No68/ГИ/19.08.2014 г.

 

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №68/ГИ/19.08.2014 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:

 

Реконструкция на инсталациите за комбинирано производство чрез монтиране на заместваща мощност когенератор №5 на територията на отоплителна централа на „Далкия-Варна“ ЕАД, находяща се в УПИ I-25, УПИ II-25 „за отоплителна централа“ и УПИ III-25, кв. 4 (идентификатор 10135.73.25 по КК и КР нагр. Варна) по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, с адрес бул. „Янош Хуняди“ №5, гр. Варна.

 

        Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №ВА 42-ПР/2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна.

 

Документацията е на разположение в стая 603, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

 

За повече информация: инж. Даниела Кузмановаи инж. Веселина Никова

 

                                          тел: 052/ 820 322