Обява за издадено Разрешение за строеж

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ, Община Варна обявява, че е издадено разрешение за строеж №53/ГИ/18.06.2014 г. от Главен архитект на Община Варна, за обект:Реконструкция на отоплителна централа на „Далкия-Варна“ ЕАД, находяща се в УПИ I-25, УПИ II-25 „за отоплителна централа“ и УПИ III-25, кв. 4 (идентификатор 10135.73.25) по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, с адрес бул. „Янош Хуняди“ №5, гр. Варна.“ Част от документацията на инвестиционния проект е Решение №84-Н0-И0-А2/2013 г. на Изпълнителна агенция по околна средаза актуализация на Комплексно разрешително №84-Н0/2005 г. на „Далкия-Варна“ ЕАД.

Документацията е на разположение в стая 609, ет. 6, всеки ден от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на интернет страницата на Община Варна.

За повече информация: тел: 052/ 820 322 – инж. Даниела Кузманова.