Обяви и съобщения

Обява за ИП, свързано с изграждане на три пететажни сгради с обществено предназначение в местност „Боклук тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители СТ. ТОДОРОВА, П. НЕДЯЛКОВА, Т. ГЕНАДИЕВА, Д. РАЙКОВА И П. ПРОДАНОВ
Обява за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в пристанища Варна и Бургас, с възложител ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Обява за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за офиси и складове в ПИ 10135.3514.753 , с възложител „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД
Обява за издадена заповед за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около сондаж Р-110х, местност „Орехчето“, с. Звездица, общ Варна
Обява за ИП за изграждане на водопроводно отклонение и уличен водопровод в УПИ V-872 и УПИ IV-868 кв. 44 по плана на кв. „Св. Никола“, с възложители СИМОНА ПЕТРОВА И НИНО ПЕТРОВ
Обява за ИП за изграждане на жилищна сграда в ПИ 10135.2012.187, кв. „Виница“, м-ст „Мешелика“, с възложител „РОСИЦА-73“ ЕООД
Обява за ИП за изграждане на жилищна сграда в ПИ 10135.2012.186, кв. „Виница“, м-ст „Мешелика“, с възложител „РОСИЦА-73“ ЕООД
Обява за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение в м-ст „Боклук тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, Варна, с възложител ТОНЧО ДИМИТРОВ
Обява за изграждане на сгради със смесено предназначение на бул. „Приморски“№ 2, Варна с възложител „ПАРАХОДСТВО БМФ“ АД
Обява за процедура по разработване на доклад за ЕО на ПУП-ПРЗ за имоти в местност „Малка чайка“, с възложители МУ - ВАРНА И ИУ - ВАРНА