Обяви и съобщения

Обява на Дирекция ИИБ за преценка ОВОС на инвестиционно предложение за сграда със смесено предназначение
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на пет броя сгради
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на шоурум, сервиз и офиси
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на жилищен комплекс
Обява на Дирекция ИИБ за промяна предназначение на сграда
Одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк” и улична регулация
Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, че е издадено разрешение за строеж №47/ГИ/27.03.2019
Съобщение, че е изготвена виза за проучване и проектиране за обект "Трафопост" находящ се в м-т "Св. Никола", ж.к. "Бриз"
Обява на Дирекция ИИБ на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК
Обява на дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж, приложение към което е решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС