Обяви и съобщения

Обява за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда А4 – складове, офиси и магазини, с възложител „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД
Обява за инвестиционно предложение (ИП), за изграждане на общежитие в УПИ V-274.280.282, кв. 9, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик“,II м.р., с възложител СТОЯН КАЗАКОВ
Обява за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва, риболюпилен комплекс, изграждане на тръбен кладенец и поставяне на навеси с възложител „МАКО МАРИН“ ООД
Обява за инвестиционно предложение (ИП), „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, с възложител ОБЩИНА ВАРНА
Съобщение на дирекция "АГУП", че е изготвена виза за проучване и проектиране по ПУП-ПРЗ на КК "Св. Св. Константин и Елена", Община Варна
Съобщение на дирекция "АГУП" за изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна
Обява на Дирекция ИИБ за промяна статута на земеделска земя и изграждане на складова база за промишлени стоки
Одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на „Аспарухов парк” и улична регулация
Бул. "Левски" от ул. "Подвис" до бул. "Девня" - трасе