Обяви и съобщения

Бул. "Левски" от ул. "Подвис" до бул. "Девня" - трасе
Обява за издадено Разрешение за строеж №114/ГИ/01.12.2016 г.
Заповед № РД-02-15-100/21.09.16г., на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище в м. "Карантината"”
Обява по чл. 149, ал. 6 от ЗУТ
Съобщение на Дирекция ИИБ относно издадено разрешение за строеж No68/ГИ/19.08.2014 г.
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на "Търговски и сервизен център за леки автомобили "ИНФИНИТИ""
Обява за издадено Разрешение за строеж
Съобщение на Дирекция ИИБ във връзка със стартираните строителни работи по уличната мрежа в гр. Варна
Съобщение на Дирекция ИИБ за издадено разрешение за строеж за обект: "Открит уличен паркинг по бул. "Приморски" в участъка от ул. "Преслав" до ул. "Черноризец Храбър" и рехабилитация на прилежащата инфраструктура по бул. "Приморски" и ул. "Осми ноември",