Обяви и съобщения

Обява на Дирекция ИИБ за разширение на инвестиционно предложение (ИП) за включване на нови дейности на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, с възложител „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8“ ЕООД
Обява на Дирекция ИИБ за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС, касаеща ИП „Изграждане на шоуруми предимно за строителни изделия, складови помещения, офиси и паркинги за автомобили” в ПИ 10135.4510.453, с Възложител Д. ЮДОВ, гр. Варн
Обява на Дирекция ИИБ за инвестиционно предложение (ИП) разработване на технически проект и изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради в ПИ 10135.2569.136, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ”
Обява на Дирекция ИИБ за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), касаеща инвестиционно предложение (ИП) с Възложител „ХИПОКРАТ“ЕООД за:
Обява на Дирекция ИИБ за достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), касаеща инвестиционно предложение (ИП) „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНА БАЗА ЗА ИНО
Обява на Дирекция ИИБ за изграждане на Жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3512.1429, район „Младост“, с площ 1 260 m2, гр. Варна, с възложител „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД
Обява на Дирекция ИИБ за разработване на технически проект и изграждане на сграда за обществено обслужване, включваща Информационен център, Институт по хидрология и дайвинг обучение в УПИ –XIX-1006, кв. 1 по плана на Крайбрежна зона-Съставна зона 6 гр. В
Съобщение на дирекция "АГУП", че е изготвена виза за проучване и проектиране по ПУП-ПРЗ на КК "Св. Св. Константин и Елена", Община Варна
Обява на Дирекция ИИБ за инвестиционно предложение (ИП), свързано с изграждане на Многофамилна жилищна сграда в УПИ VI-2612, ПИ 10135.2555.2612, район „Приморски“, м-ст „Сотира“, гр. Варна, с възложител Цветан Калчев
Съобщение на дирекция "АГУП" за изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна