Обяви и съобщения

Обява на дирекция ИИБ за издадени разрешения за строеж, приложения към които са решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
Обява на дирекция АГУП, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ по плана на кв. „Виница-запад” (м. „Варна Йолу”), гр. Варна
Обява на дирекция АГУП, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Съобщение за инициатива на „ЗИ ЗИ" ООД, гр. Добрич за водовземане от минерални води от сондаж №Р-134х „Св. Св. Константин и Елена"
Съобщение за инициатива на „Шипка-Фуат-Гювен-Варна" ООД, гр. Варна за водовземане на минерални води от сондаж №Р-6х „Св. Св. Константин и Елена"
Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързана с ИП за изграждане на сграда за офиси и складове в ПИ 10135.3514.753, с възложител „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД
Обява за инвестиционно предложение (ИП), за обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци, южна промишлена зона, гр. Варна, с възложител „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД
Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с обособяване на център за лечебни услуги в съществуваща сграда апарт-хотел на ул. „Ал. Дякович“ гр. Варна, с възложител „ШАМ 10“ ЕООД
Обява за ИП за изграждане на три къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка в ПИ с идентификатори 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител ИВЕЛИН ЦВЕТКОВ
Достъп до Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, свързано с промяна предназначението на първи етаж от многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. Виница, гр. Варна, с възложител „ХОУМС ЕС“ ООД