Протокол № 5 от 19-20.02.2013 г.

 

Протокол №  5/19-20.02.2013 г.                                                                              

                                           П Р О Т О К О Л

                                                     №  5

 

Днес 19-20.02.2013 г. се проведе заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Варна назначен със Заповед  № 1515/26.04.12г., и Заповед № 2098/01.06.12г., на Кмета на Община Варна

       Председател: арх. Лиляна Куцарова -Директор дирекция “АГУП” на Община Варна.

   Зам. Председател: арх. Петър Йорданов -Главен архитект на Община Варна

       Технически секретар: Миглена Петрова –Главен специалист “ЕСУТ”,Отдел “Градоустройство”,Дирекция” АГУП” на Община Варна

 

Членове: 

1. инж. Марина Димитрова – представител на МОСВ ,РИОСВ – Варна

2. инж. Николай Асенов Хлебаров и Силвия Йорданова Иванова – Държавна агенция по горите – Държавно    лесничейство Варна

3. Даниела Йорданова Панайотова – мл.юр. РДНСК Североизточен район (МРРБ)

4. д-р Елена Георгиева Генева – представител на МЗ ,РЗИ –Варна

5. Гл. инспектор Тихомир Тотев,  инспектор Антон Ангелов ,инспектор Валери 

    Георгиев,  МВР Областна дирекция “ПБС”-Варна

6. арх. Радослав Рашев - КАБ  Регионална колегия –Варна

7. инж. Румен Георгиев Иванов и инж. Светлана Николаева Николчева - Представители  на КИИП регионална колегия Варна

8. Мирена Дамбова – представители на Областна администрация Варна

9. инж. Благовест Крачев – “ВиК” ООД – Варна

10. инж. Гюнсел Алиев – “Е-он България”,Регионален център Варна

11.арх. Илиана Йорданова- представител на Обществен консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна

12.арх. Димитричка Ганчева- Панова - представител на Обществен консултативен съвет по градоустройство на населените места на територията на Община Варна

13.арх.Виктор Бузев – представител на колектива изработващ ОУП на Община Варна

14.арх. Димитър Стефанов - представител на Общински съвет Варна

15.арх. Владимир Рачев - представител на Общински съвет Варна

16.арх. Валери Петков - представител на Общински съвет Варна

17. арх. Енчо Димов – 

18. арх. Владимир Попов – Варненско историко -архитектурно дружество „Наследство”

19. инж. Ангел Стоянов Ангелов- представител на Общински съвет Варна

20. Мартина Георгиева ,Ралица Славова, Димитър Кискинов   - Дирекция „ПНО” Община Варна

21.  Теодора Трендафилова ,Кина Цанева ,Петя Енева – Дирекция „Общинска собственост”

22. инж. Красен Якимов ,инж. Красимир Ташев – Отдел ”Строителен контрол” Община Варна

23. арх. Юлия Железова – САБ Дружество Варна

24. инж. Валентина Вълчева ,инж. Стефан Манзурски - Отдел „КР” ,Община Варна

25. инж. Десислава Пеева - Иванова – Дирекция „ИИБ”

 

На заседанието присъстваха:арх. Д.Дилов, арх.Сн.Петкова, арх.Гр.Чакалов, арх. М.Виденова  – район “Младост”; арх.Михайлова, арх.Тодорова,  арх.Симеонов – район “Одесос”; арх.Димова, арх. Тунчева – район “Аспарухово”; арх.Наумова – район “Вл.Варненчик”; арх.М.Пеева, арх.Е.Томова, арх.Аврониев, арх.Койчев –  район “Приморски” и членове от състава на ЕСУТ ,съгласно приложение на протокола.

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

Община Варна

1.Писмо вх.№ ОС 13000135ВН/12.02.13г., от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” за изразяване на становище по предложението на Председателя на ПК”Младежки дейности и спорт” към Общински съвет Варна за изграждане на „алея на спортната слава”

•Пред Дворец на културата и спорта

•Морска градина

2.Заявление вх. № ЗАО 36332/12.10.10г., от Гергана Емилова Михайлова за разглеждане на инвестиционен проект за обект:” Покрив на жилищна сграда” в ПИ № 10135.5510.781 по плана на кв.Галата (ул.”Емона” № 26)

3.Заявление вх.№ АУ 103439ВН/19.12.12г., от „Бор” ЕООД за разглеждане на технически инвестиционен проект към РС№ 117/31.05.07г., за обект:”Апартаментен хотел с открит плувен басейн” в УПИ ХХ-197, кв.12 по плана на кк ”Чайка”.

4.Разглеждане на схема по чл.56 ал.2 от ЗУТ за разполагане на ПОТ на територията на морски плаж „Ривиера”-част от крайбрежната плажна ивица, предоставена на концесия, съгласувана с писмо № 70-00-2275/21.01.13г., от Министъра на РРБ.

5.Заявление вх.№ АУ 103186ВН/19.12.12г., от „Холдинг Варна” АД за разглеждане на инвестиционен проект за обект:”Аквапарк” в УПИ ІV-„за аквапарк”, кв.1 по плана на Приморска зона - съставна зона 6.

6.Заявление вх.№ АУ 006283ВН/16.01.13г., от Марияна Ангелова Керчева и др., за разглеждане на инвестиционен проект по смисъла на чл.154 ал.5 от ЗУТ за обект:”Промяна в хода на строителството на Курортна сграда” в УПИ VІ-861, кв.40 по плана на кк „Чайка”.

7.Писмо № АУ 15-1/29.01.13г., от МРРБ във връзка със заявление № АУ 055920ВН/20.08.12г., от Андреяс Енгибаров за допускане на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-203 „за ресторант”, кв.35 по плана на кк „Златни пясъци”.

8.Писмо вх.№ АУ 084080ВН-004ВН/16.01.13г., от дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” за разглеждане на РИЕ тип „светлинна реклама” на покрива на сграда В1 в „Бизнес парк Варна”.

9.Заявление вх.№ АУ 093549ВН/23.11.12г., от Надежда Александрова Кръстева и др. за разглеждане на инвестиционен проект за обект:”Пристройка към същ. вилна сграда” в ПИ№ 1370, кв.52 по плана на со „Прибой”.

10.Заявление вх.№ АУ 089012ВН/12.11.12г., от Иван Веселинов Колаксъзов и др., за разглеждане на инвестиционен проект за обект:”Курортна сграда” в УПИ ХV-446, кв.25 по плана на Вилна зона .

11.Заявление вх.№ АУ 010523ВН/24.01.13г., от Илиана Асенова Абаджиева за разглеждане на инвестиционен проект по смисъла на чл.202 от ЗУТ за обект:”Доброволна делба на два апартамента в жилищна сграда” в УПИ ХХV-325, 326, кв.36 по плана на кк ”Златни пясъци”.

12.Заявление вх.№ АУ 000791ВН/03.01.13г., от „Хермес тур” ООД за разглеждане на инвестиционен проект за обект:” Ремонт, реконструкция и пристройка на хотелски комплекс Обзор-Изгрев” в УПИ І-21, 45, 46, 77, 447 „за хот.компл.”; кв. 7 по плана на кк „Зл.пясъци” .

 

Район „Приморски”

13.Заявление вх.№ АУ0013718ПР/01.02.2013г. от Елисавета Йорданова Панайотова и др., чрез пълномощник Даниела Колева Станчева, ул. ”Тракия”, №10, за допускане на КПИИ за УПИ VIII-389 (ПИ№ 10135.2554.87) и УПИ XIV-387,388 (ПИ№ 10135.2554.88 и ПИ№ 10135.2554.91) ,кв.14а, по плана на 24-ти м.р. на гр.Варна.

14.Заявление вх.№ АУ015861ПР/07.02.2013г. от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД, Ангелина Павлова Кирова, Марияна Кирилова Шаренкова, чрез пълномощник „ВЕРТО” ООД , ул. ”27-ми юли”, № 16, ет.1 за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1323”общ. обсл.” и  ПИ№ 10135.2555.22, кв.2 по плана на 23-ти м.р. на гр.Варна.

15.Заявление вх.№ АУ011481ПР/28.01.2013г. от Стоян Йорданов Христов , ул.”Д-р Петър Берон” № 26, ап.2 и Теодора Пламенова Коларова, за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2551.3060 ,кв.12 по плана на со ”Акчелар”.

16.Заявление вх.№ АУ012591ПР/30.01.2013г. от „Билдингс” ЕООД , бул. ”Сливница” № 13 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2571.282  ,кв.33 по плана на кк ”Чайка”.

17.Заявление вх.№ АУ013497ПР/25.04.2012г. от Светослав Страшимиров Михов, ул.”Преслав” № 37, вх.А, ет.1 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2572.192 ,кв.12 по плана на кк ”Чайка”.  

18.Заявление вх.№ АУ027111ПР/04.06.2012г. от Анна Николова Атанасова , 

ул. ”Г.Раковски” № 77, ет.3, ап.58 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2572.19,  кв.12 по плана на кк ”Чайка”.

19.Заявление вх.№ УТ01-С-4/24.02.2012г. от Стоянка Алексиева Кирова ,ул. ”Дрен” №8 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2572.188,  кв.14 по плана на кк ”Чайка”.

20.Заявление вх.№АУ008206 ПР/21.01.2013 год. от Мариана Здравкова Пашева ,ул. „Л.Каравелов” №30, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ  IX-1472, кв.21а  (ПИ 10135.2564.1264) по плана на „Вилна зона”.

21.Заявление вх.№ АУ094124ПР/26.11.2012г. от Велина Емилова Бояджиева , ул. ”27-ми юли” № 29 за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-953 (ПИ № 10135.2575.1266),  кв.50 по плана на кв.Виница.

22.Заявление вх.№ АУ099904ПР/11.12.2012г. от Мирослав Димитров Драгнев , жк ”Вл.Варненчик” бл.303, вх.8, ет.3, ап.116 за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1173,  кв.10 по плана на жк”Бриз”.                                                                             

23.Заявление вх.№АУ-13-Г-2/11.02.2010год. от Тошо Войчев Митов, ул. „Неофит Бозвели” № 13;  Ганка Войчева Цонкова ,жк „Изгрев” бл.№5 ет.3; Андрей Катеринов Катеринов гр. София ул. „1000” п.к.№1024; Свилен Стефанов Катеринов гр. Варна ул. „Д-р „Аршинков” №6,   за допускане на изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 33част от УПИ I-1,2,3 и ПИ№ 27,29 част от УПИ II-4,5,6,7,8,9,10,11,12, кв.1,  по плана на 18-ти м.р. на гр. Варна.

24.Заявление вх.№ АУ 019846Пр/18.02.13г., от Красимир Славов Тонев и Янка Красимирова Славова за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2552.2056 по плана на жк „Изгрев”.

25.Заявление вх.№ УТ01-В-2/12.01.2012год. от Вериния Добрева Скипарнова ,ул. „Константин Иречек” № 8;  и Николай Иванов Скипарнов ,ул. „Константин Иречек” № 8; за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.2  по плана на со „Траката”.

26.Заявление вх.№АУ087145ПР/07.11.2012год. от Невена Живкова Бошнакова, ул. „Д-р Петър Скорчев”№ 21,ет.2 ,ап.№ 5    за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.6858  по плана на со „Траката”.                                 

27.Заявление вх.№ АУ011332ПР/28.01.2013г., от Михаил Димитров Узунов, ул. „Иван Аксаков” № 32 ,ет.4 ,ап.№ 8    за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.3260  по плана на со „Траката” .

28.Заявление вх.№АУ015868ПР/07.02.2013год. от Калинка Георгиева Михайлова  и Михаил Димитров Михайлов, ул. „Генерал Колев”№ 83 ,вх.А, ет.5 ,ап.№14    за допускане  на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.722  по плана на со „Траката”.

29.Заявление вх.№АУ012697ПР/30.01.2013год. от „ТАНАСИ”ООД ,Атанас Димитров Атанасов, ул. „Янкул Войвода” №26,  ап.№37    за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2564.456  по плана на „Вилна зона”.

30.Заявление вх.№ АУ 013063Пр/31.01.13г., от Калушка Василева попова за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2552.1946, кв.248 по плана на жк „Изгрев”.                                  

31.Заявление вх.№ АУ007682ПР/18.01.2013г. от Павел Георгиев Темелков, Ивелина Славова Темелкова и Антони Маринов Маринов, ул. ”Георги Бенковски”, №17, за допускане на ПУП за ПИ№ 10135.2552.2726, ПИ№ 10135.2552.2724 ,кв.241 по плана на жк ”Изгрев”.

32.Заявление вх.№ АУ015347ПР/06.02.2013г. от Дора Александрова Александрова, чрез пълномощник „ТиД Инженеринг”ЕООД , ул. ”Никола Кънчев”, № 11,вх.А, ет.2, ап.11 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2552.1902, кв.238 по плана на жк ”Изгрев”.

33.Заявление вх.№ АУ015143ПР/06.02.2013г. от Недялко Липчев Радев , ул. ”Средец”, № 40, вх.Б, ап.29 за допускане на ПУП за ПИ№ 10135.2552.472, кв.80 по плана на жк ”Изгрев”.

34.Заявление вх.№АУ054973ПР/16.08.2012г. от „ДНЕПР” ООД, представлявано от Олександр Непомящий , гр.Варна, кв.”Чайка” бл.183, ет.4, ап.16 за допускане на изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2555.329 част от  УПИ „за жилищен комплекс с гаражи” , кв.6 по плана на  23-ти  м.р. на гр. Варна.

 

                                                                                                     

Район „Младост”

35.Заявление вх.№ АУ 014275МЛ/04.02.2013г. от Дочо Петков Петров, чрез пълномощника Милен Мавродиев Димитров,ул. “Клокотница”, вх.5, ет.2, ап.60 за допускане на изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ V „магазини и офиси” (ПИ№ 1393, 1394), кв.5 по плана на м. “Планова”.

36.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за  УПИ II-696”за жилищно строителство” и улична регулация от о.т. 723 до о.т. 724  , кв.67 по плана на со „Планова”.

37.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.10 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за  УПИ I-93, кв.19  по плана на со „Сълзица”  

38.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ I-478, кв.41  по плана на со „Сълзица”.

39.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.10 от ЗУТ ПУП-ПРЗ  за УПИ I-296 и УПИ XLVII-293 и ПР на УПИ II-292, УПИ XLI-139, УПИ XLII-284, УПИ XLIII-300, УПИ XLIV-299, УПИ XLV-298, УПИ XLVI-297, УПИ XLVIII-285 и УПИ XLIX-283, кв.25  по плана на с.о. „Кочмар” 

•   вх. №АГУП 12002975МЛ_006МЛ/07.01.2013г. от Аспарух Георгиев Аспарухов, чрез Мария Стоянова Аспарухова

•   вх. №АГУП 12002975МЛ_007МЛ/18.01.2013г. от Юлиян Георгиев Великов и Ана Горанова Жекова

 

Район „Аспарухово”

40.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.10 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ за УПИХV-40 и ПУП-ПР за УПИ ХVІІІ-41, ХVІ-43, ХVІІ-42 и улична регулация с о.т.201,202,203 ,кв.20  по плана на с.Константиново.

41.Заявление вх.№ АУ064435КНС/12.09.2012г. от „Денислав Треид“-ЕООД за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-82, кв.18, с.Константиново.

42.Заявление вх.№ АУ001903/07.01.2013г. от Антония Колева Дамянова за допускане на ПУП-ПРЗ за  ПИ№ 1584 по плана на со“Прибой“.

43.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за  УПИ І-904, кв.91 по плана на со “Боровец-юг“.

44.Разглеждане на възражение по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ за УПИ І-911, кв.59 по плана на со “Боровец-юг“.

45.Заявление вх.№ АУ103850АС/27.12.2012г. от Даниела Янкова Тодорова за допускане на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-29 (ПИ№ 10135.5511.88) по плана на кз “Прибой“.

46.Заявление вх. № АУ102129АС/17.12.2012г. от Василка Савова Славова и др. за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.5511.160 по плана на кз „Прибой“.

47.Разглеждане на възражение по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-3818, кв.48  по плана на со “Зеленика“.

48.Заявление вх.№ АУ001151АС/04.01.2013г. от Веселинка Кирчева Михайлова за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ5020049, по плана на со “Орехчето“.

49.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-173 и улица от о.т.572 до о.т.574, кв.9, по плана на м.“Вилите“.

50.Заявление вх.№ АУ101909АС/15.12.2012г. от „Ел-Тест“ЕООД за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.5074.9  по плана на  со “Боровец-юг“.

51.Заявление вх.№ АУ037262АС/02.07.2012г. от Георги Стефанов Гърдев за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.5426.665  по плана на со “Ракитника“.

 

Район „Вл.Варненчик”

52.Разглеждане на възражения по обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ за УПИ І-25, ІІ-25 „за отоплителна централа” и УПИ ІІІ-25, кв.4 по плана на пз „Планова”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           53.Заявление вх.№ АУ016506Вл/11.02.2013г. от Дарина Росенова Райкова и „БГ ЛЕНД КО” ООД, за допускане на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-16, 17 „за озеленяване и открити изложбени площи” (ПИ№ 10135.4038.61), кв.4 по плана на зона СОО, м.”Капелова градина”.

54.Заявление вх.№ АУ030595ВЛ/13.06.2012г. от „РИГАРА” ЕООД-гр.София,  „ПОЛУКС 5” ЕООД-гр.Варна и „КАСТОР” ЕООД-гр.Варна, за допускане на  ПУП за ПИ № 10135.4034.60 и № 10135.4034.61 по плана на м. ”Малък пясък”. 

55.Заявление вх.№ АУ008715Вл/22.01.2013г. от Веселин Иванов Петров, за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.4019.66 по плана на м.”Терасите”, землище Владиславово.

 

 

По т.1 докладва арх. Иванова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

След като се запознаха с предложението, експертите се обединиха около следното:

•Територията на Морската градина е нецелесъобразно решение.

•Приема се предложението в УПИ „ за ДКС” или във фоаетата на ДКС

•Всеки спортен обект на територията на Община Варна или в някой от тях със съответен проект за естетизация и модернизация 

 

По т.2 докладва арх. Манолова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема представения инвестиционен проект за обект:” Покрив на жилищна сграда” в ПИ № 10135.5510.781 по плана на кв.Галата (ул.”Емона” № 26) във връзка с определение № 1691/05.04.12г., на административен съд Варна.

Предлага проектът да се одобри.

 

По т.3 докладва арх. Манолова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по представения технически инвестиционен проект към издадено РС№ 117/31.05.07г., за обект:”Апартаментен хотел с открит плувен басейн” в УПИ ХХ-197, кв.12 по плана на кк ”Чайка” до представяне на доказателства за действието на плана за улична регулация, обслужваща имота. Проектът да се съгласува с РИОСВ.

 

По т.4 докладва арх. Друмев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема представената схема по чл.56 ал.2 от ЗУТ за разполагане на ПОТ на територията на морски плаж „Ривиера”-част от крайбрежната плажна ивица, предоставена на концесия, съгласувана с писмо № 70-00-2275/21.01.13г., от Министъра на РРБ с препоръките в писмото.

Предлага да се одобри.

 

По т.5 докладва арх. Друмев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по представения инвестиционен проект за обект:”Аквапарк” в УПИ ІV-„за аквапарк”, кв.1 по плана на Приморска зона - съставна зона 6, тъй като не е изпълнено изискването във визата за проектиране по отношение представяне на становище по чл.96 ал.3 от ЗУТ. Да се докаже приложението на § 5 т.48 до т.50 от ДР  на ЗУТ в т.ч. и спазването на заложените във визата параметри.

 

По т.6 докладва арх. Друмев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема представения инвестиционен проект по смисъла на чл.154 ал.5 от ЗУТ за обект:”Промяна в хода на строителството на Курортна сграда” в УПИ VІ-861, кв.40 по плана на кк „Чайка”, част СК.

Предлага проектът да се одобри.

 

По т.7 докладва арх. Друмев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Не уважава заявление вх.№ АУ 055920ВН/20.08.12г., от Андреяс Енгибаров за допускане на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-203 „за ресторант”, кв.35 по плана на кк „Златни пясъци” по следните причини:

•Предложението е направено по ,“Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване територията на гр. Варна”, одобрени със заповед РД-02-14-1734/21.09.99г., на Министъра на РРБ /ДВ-88 /08.10.99г./, което противоречи на действащия ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ

•Скицата от СГКК е неактуална

•Искането не уточнява вида на ПУП, изменение или създаване на нов план. Към преписката са представени задание и скица по смисъла на чл.135 ал.2 от ЗУТ ,която не отговаря на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

По т.8 докладва арх. Борисова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Във връзка с вх.№ АУ 084080ВН-004ВН/16.01.13г., от дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” за разглеждане на РИЕ тип „светлинна реклама” на покрива на сграда В1 в „Бизнес парк Варна” и на основание чл.34, т.3”б” от Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Варна ,изразява положително становище по представения конструктивен проект и връща преписката по компетентност на Комисията по реклама.

 

По т.9 докладва арх. Борисова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема представения инвестиционен проект за обект:”Пристройка към същ. вилна сграда” в ПИ№ 1370, кв.52 по плана на со „Прибой”.

Предлага проектът да се одобри.

 

По т.10 докладва арх. Цекова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Не приема представения инвестиционен проект за обект:”Курортна сграда” в УПИ ХV-446, кв.25 по плана на Вилна зона, тъй като в ситуация не покрива калкана на сграда в УПИ ХІV-1391, за която има одобрен инвестиционен проект.

 

По т.11 докладва арх. Цекова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Не приема представения инвестиционен проект по смисъла на чл.202 от ЗУТ за обект:”Доброволна делба на два апартамента в жилищна сграда” в УПИ ХХV-325, 326, кв.36 по плана на кк ”Златни пясъци” по пледните причини:

•Няма актуална скица на обособените обекти

•По част СК не отговаря на чл.142 ал.10 от ЗУТ 

•Цялата документация да се оформи, като преустройство за изпълнение на процедура по одобряване на инвестиционен проект и издаване на РС

 

По т.12 докладва арх. Иванова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема представения инвестиционен проект за обект:” Ремонт, реконструкция и пристройка на хотелски комплекс Обзор-Изгрев” в УПИ І-21, 45, 46, 77, 447 „за хот.компл.”; кв. 7 по плана на кк „Зл.пясъци” .

Предлага проектът да се одобри.

 

По т.13 докладва арх. Томова, инж. Каратерзиян

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ0013718ПР/01.02.2013г. от Елисавета Йорданова Панайотова и др., чрез пълномощник Даниела Колева Станчева, ул. ”Тракия”, №10, за допускане на КПИИ за УПИ VIII-389 (ПИ№ 10135.2554.87) и УПИ XIV-387,388 (ПИ№ 10135.2554.88 и ПИ№ 10135.2554.91) ,кв.14а, по плана на 24-ти м.р. на гр.Варна, одобрен със Заповед № Г-43/13.05.96 г., на Кмета на Община Варна и заповед № Г-34/30.01.07г., на Зам.Кмет на Община Варна,  на основание чл.150, ал.1 и ал.2 от ЗУТ във връзка  с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Жг  с параметри: макс. Пл.- 60%, Кинт – 3.0 , мин.озел. – 20% ,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.14 докладва арх. Томова, арх. Генова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление  вх.№ АУ015861ПР/07.02.2013г. от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД, Ангелина Павлова Кирова, Марияна Кирилова Шаренкова, чрез пълномощник „ВЕРТО” ООД , ул. ”27-ми юли”, № 16, ет.1 за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1323”общ. обсл.” и  ПИ№ 10135.2555.22, кв.2 по плана на 23-ти м.р. на гр.Варна, одобрен със Заповед № 112/25.09.87 г., на Председателя на ИК на ОбНС Варна,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка  с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Оо  с параметри: макс. Пл.- 60%, Кинт – 3.0 , мин.озел. – 30% ,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Да се представи комуникационно решение, съгласувано с дирекция ИИБ. 

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.15 докладва  арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление  вх.№ АУ011481ПР/28.01.2013г. от Стоян Йорданов Христов , ул.”Д-р Петър Берон” № 26, ап.2 и Теодора Пламенова Коларова, за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2551.3060 ,кв.12 по плана на со ”Акчелар”,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ, в съответствие с ОУП като, зона Жм2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h- 7м  ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на со ”Акчелар”, одобрен с Решение № 550-6 от Протокол № 10/26, 27.07.12г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.16 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ012591ПР/30.01.2013г. от „Билдингс” ЕООД , бул. ”Сливница” № 13 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2571.282  ,кв.33 по плана на кк ”Чайка”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ при условията на чл.96 ал.3 от ЗУТ  и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Ок  с параметри: макс. Пл.- 30%, Кинт – 1.5, мин.озел. – 50%, h – 15м. ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кк ”Чайка”, одобрен с Решение № 3408-7 от Протокол № 35/22, 23, 29.06.11г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.17 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ013497ПР/25.04.2012г. от Светослав Страшимиров Михов, ул.”Преслав” № 37, вх.А, ет.1 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2572.192 ,кв.12 по плана на кк ”Чайка”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ при условията на чл.96 ал.3 от ЗУТ, съобразяване на изградените укрепителни съоръжения в съответствие с писмо № АУ 100226ВН-001ВН/08.01.13г., на дирекция ИИБ  и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Ок1  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.5, мин.озел. – 70%, h – 7.5м. ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кк ”Чайка”, одобрен с Решение № 3408-7 от Протокол № 35/22, 23, 29.06.11г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за 

 

Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

 

По т.18 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ027111ПР/04.06.2012г. от Анна Николова Атанасова , ул. ”Г.Раковски” № 77, ет.3, ап.58 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2572.19,  кв.12 по плана на кк ”Чайка”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ при условията на чл.96 ал.3 от ЗУТ, съобразяване на изградените укрепителни съоръжения в съответствие с писмо № АУ 057371ВН-001ВН/29.08.12г., на дирекция ИИБ  и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Ок1  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.5, мин.озел. – 70%, h – 7.5м. ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кк ”Чайка”, одобрен с Решение № 3408-7 от Протокол № 35/22, 23, 29.06.11г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна

 

 

По т.19 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ УТ01-С-4/24.02.2012г. от Стоянка Алексиева Кирова ,ул. ”Дрен” №8 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2572.188,  кв.14 по плана на кк ”Чайка”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ при условията на чл.96 ал.3 от ЗУТ, съобразяване на изградените укрепителни съоръжения в съответствие с писмо № АУ 057374ВН-001ВН/29.08.12г., на дирекция ИИБ  и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Ок1  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.5, мин.озел. – 70%, h – 7.5м. ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кк ”Чайка”, одобрен с Решение № 3408-7 от Протокол № 35/22, 23, 29.06.11г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени 

 

със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна

 

По т.20 докладва арх. Пеева 

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по  заявление вх.№АУ008206 ПР/21.01.2013 год. от Мариана Здравкова Пашева ,ул. „Л.Каравелов” №30, за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ  IX-1472, кв.21а  (ПИ 10135.2564.1264) по плана на „Вилна зона”, одобрен със Заповед № 1035/19.09.61г., на ДКАБ,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка  с § 8 ал.2 т.2 и т.3 от ПР  на ЗУТ и чл.15 ал.3 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Жм2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6 , мин.озел. – 70% ,h- 7м.,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност .

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.21 докладва арх. Койчев 

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по  заявление вх.№ АУ094124ПР/26.11.2012г. от Велина Емилова Бояджиева , ул. ”27-ми юли” № 29 за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХV-953 (ПИ № 10135.2575.1266),  кв.50 по плана на кв.Виница, одобрен със Заповед № 84/20.11.85г., на Председателя на ИК на ОбНС Варна,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка  с чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Жм  с параметри: макс. Пл.- 40%, Кинт – 1.2 , мин.озел. – 40% ,h-10м.,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност .

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.22 докладва арх. Аврониев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по  заявление вх.№ АУ099904ПР/11.12.2012г. от Мирослав Димитров Драгнев , жк ”Вл.Варненчик” бл.303, вх.8, ет.3, ап.116 за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1173,  кв.10 по плана на жк”Бриз”, одобрен със Заповед № Г-170/15.09.93г., на Кмета на Община Варна,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ 

във връзка  с § 8 ал.2 т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Жм1  с параметри: макс. Пл.- 30%, Кинт – 1.0 , мин.озел. – 60% ,h-10м.,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност .

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.23 докладва арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по  заявление вх.№АУ-13-Г-2/11.02.2010год. от Тошо Войчев Митов, ул. „Неофит Бозвели” № 13;  Ганка Войчева Цонкова ,жк „Изгрев” бл.№5 ет.3; Андрей Катеринов Катеринов гр. София ул. „1000” п.к.№1024; Свилен Стефанов Катеринов гр. Варна ул. „Д-р „Аршинков” №6 и писмо № ОБС 11-94 Д/3/06.10.11г., на Общински съвет,   за допускане на изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 33част от УПИ I-1,2,3 и ПИ№ 27,29 част от УПИ II-4,5,6,7,8,9,10,11,12, кв.1,  по плана на 18-ти м.р. на гр. Варна, одобрен със Заповед № 17/01.08.70г.,ИК на ГНС Варна ,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка  с § 8 ал.2 т.2 и т.3 от ПР  на ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Жс  с параметри: макс. Пл.- 50%, Кинт – 2.0 , мин.озел. – 40% ,h-15-20м.,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност .

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.24 докладва  арх. Аврониев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ 019846Пр/18.02.13г., от Красимир Славов Тонев и Янка Красимирова Славова за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2552.2056 по плана на жк „Изгрев”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона ЖМ1  с параметри: макс. Пл.- 30%, Кинт – 1.0, мин.озел. – 60%, h- 10м.  ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на жк ”Изгрев”, одобрен с Решение № 552-6 от Протокол № 10/26, 27.07.12г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.25 докладва  арх. Аврониев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по заявление вх.№ УТ01-В-2/12.01.2012год. от Вериния Добрева Скипарнова ,ул. „Константин Иречек” № 8;  и Николай Иванов Скипарнов ,ул. „Константин Иречек” № 8; за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.2  по плана на со „Траката” във връзка с предвиденото по ОУП трасе на магистрала „Варна, одобрено с последващи подробни планове на со ”Манастирски рид” и со”Траката” за изразяване на становище от дирекция ИИБ и за определяне на обхват по смисъла на чл.44 ал.2 от ПН на ОУП.

 

По т.26 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№АУ087145ПР/07.11.2012год. от Невена Живкова Бошнакова, ул. „Д-р Петър Скорчев”№ 21,ет.2 ,ап.№ 5    за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.6858  по плана на со „Траката”,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ ,в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h – 7м ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на  со „Траката”, со”Горна Трака”, со „Ваялар”, одобрен с Решение № 551-6 от Протокол № 10/26, 27.07.11г., на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.27 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ011332ПР/28.01.2013г., от Михаил Димитров Узунов, ул. „Иван Аксаков” № 32 ,ет.4 ,ап.№ 8    за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.3260  по плана на со „Траката”,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ ,в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h – 7м ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на  со „Траката”, со”Горна Трака”, со „Ваялар”, одобрен с Решение № 551-6 от Протокол № 10/26, 27.07.11г., на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.28 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№АУ015868ПР/07.02.2013год. от Калинка Георгиева Михайлова  и Михаил Димитров Михайлов, ул. „Генерал Колев”№ 83 ,вх.А, ет.5 ,ап.№14    за допускане  на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2520.722  по плана на со „Траката”,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ ,в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h – 7м ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на  со „Траката”, со”Горна Трака”, со „Ваялар”, одобрен с Решение № 551-6 от Протокол № 10/26, 27.07.11г., на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.29 докладва  арх. Пеева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№АУ012697ПР/30.01.2013год. от „ТАНАСИ”ООД ,Атанас Димитров Атанасов, ул. „Янкул Войвода” №26,  ап.№37    за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2564.456  по плана на „Вилна зона”,  на основание чл.124а, ал.5 при условията на чл.108 ал.2 от ЗУТ и задание по чл.124а, ал.7 във връзка с чл.125 от ЗУТ ,в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h – 7м  ,при   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

 

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

По т.30 докладва  арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ 013063Пр/31.01.13г., от Калушка Василева попова за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2552.1946, кв.248 по плана на жк „Изгрев”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона Смф  с параметри: макс. Пл.- 60%, Кинт – 5.0, мин.озел. – 30% ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на жк ”Изгрев”, одобрен с Решение № 552-6 от Протокол № 10/26, 27.07.12г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.31 докладва  арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ007682ПР/18.01.2013г. от Павел Георгиев Темелков, Ивелина Славова Темелкова и Антони Маринов Маринов, ул. ”Георги Бенковски”, №17, за допускане на ПУП за ПИ№ 10135.2552.2726, ПИ№ 10135.2552.2724 ,кв.241 по плана на жк ”Изгрев”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона Смф  с параметри: макс. Пл.- 60%, Кинт – 5.0, мин.озел. – 30% ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на жк ”Изгрев”, одобрен с Решение № 552-6 от Протокол № 10/26, 27.07.12г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.32 докладва  арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ015347ПР/06.02.2013г. от Дора Александрова Александрова, чрез пълномощник „ТиД Инженеринг”ЕООД , ул. ”Никола Кънчев”, № 11,вх.А, ет.2, ап.11 за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2552.1902, кв.238 по плана на жк ”Изгрев,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона ЖМ1  с параметри: макс. Пл.- 30%, Кинт – 1.0, мин.озел. – 60%, h- 10м.  ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на жк ”Изгрев”, одобрен с Решение № 552-6 от Протокол № 10/26, 27.07.12г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.33 докладва  арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ015143ПР/06.02.2013г. от Недялко Липчев Радев , ул. ”Средец”, № 40, вх.Б, ап.29 за допускане на ПУП за ПИ№ 10135.2552.472, кв.80 по плана на жк ”Изгрев”,  на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h- 7м.  ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на жк ”Изгрев”, одобрен с Решение № 552-6 от Протокол № 10/26, 27.07.12г.,на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.34 докладва  арх. Томова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Не уважава заявление вх.№АУ054973ПР/16.08.2012г. от „ДНЕПР” ООД, представлявано от Олександр Непомящий , гр.Варна, кв.”Чайка” бл.183, ет.4, ап.16 за допускане на изменение  на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.2555.329 част от  УПИ „за жилищен комплекс с гаражи” , кв.6 по плана на  23-ти  м.р. на гр. Варна, тъй като не са лице условията на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ и поради констатиран надделяващ обществен интерес, изразяващ категорично несъгласие за преструктуриране на територията.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед за отказ на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

 

По т.35 докладва арх. Чакалов, инж. Каратерзиян

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ 014275МЛ/04.02.2013г. от Дочо Петков Петров, чрез пълномощника Милен Мавродиев Димитров,ул. “Клокотница”, вх.5, ет.2, ап.60 за допускане на изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ V „магазини и офиси” (ПИ№ 1393, 1394), кв.5 по плана на м. “Планова”, одобрен със Заповед № Г-191/15.05.07г., на Зам.Кмет на Община Варна,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка  с чл.134, ал.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Пп  с параметри: макс. Пл.- 60%, Кинт – 2.5 , мин.озел. – 25% ,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Да се представи комуникационно решение за обслужване на имота, съгласувано с дирекция ИИБ. 

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

По т.36 докладва арх. Чакалов, инж. Каратерзиян

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема обявения на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за  УПИ II-696”за жилищно строителство” и улична регулация от о.т. 723 до о.т. 724  , кв.67 по плана на со „Планова”, за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде запоред по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ.

 

По т.37 докладва арх. Чакалов

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема обявения на основание чл.128 ал.10 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за  УПИ I-93, кв.19  по плана на со „Сълзица”  , за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде запоред по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ.

 

По т.38 докладва арх. Чакалов

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по представения и обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ  ПУП-ПРЗ за УПИ I-478, кв.41  по плана на со „Сълзица”.

Да се промени улична регулация от о.т.439 до о.т.441 и да се проведат процедурите по чл.128 ал.10 от ЗУТ по отношение на изменението.

 

По т.39 докладва арх. Чакалов, инж. Кателиев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

В законосъобразния срок по обявен на основание чл.128 ал.10 от ЗУТ ЗУТ ПУП-ПРЗ  за УПИ I-296 и УПИ XLVII-293 и ПР на УПИ II-292, УПИ XLI-139, УПИ XLII-284, 

 

 

УПИ XLIII-300, УПИ XLIV-299, УПИ XLV-298, УПИ XLVI-297, УПИ XLVIII-285 и УПИ XLIX-283, кв.25  по плана на с.о. „Кочмар” са постъпили възражения

•   вх. №АГУП 12002975МЛ_006МЛ/07.01.2013г. от Аспарух Георгиев Аспарухов, чрез Мария Стоянова Аспарухова

•   вх. №АГУП 12002975МЛ_007МЛ/18.01.2013г. от Юлиян Георгиев Великов и Ана Горанова Жекова

Частично уважава възраженията по отношение на габарита на тупика, който следва да се установи на 6м. В останалата част не уважава.

Приема изработения в съответствие с ОУП проект и предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ.

 

 

По т.40 докладва арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема обявения на основание чл.128 ал.10 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИХV-40 и ПУП-ПР за УПИ ХVІІІ-41, ХVІ-43, ХVІІ-42 и улична регулация с о.т.201,202,203 ,кв.20  по плана на с.Константиново, за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ.

 

 

По т.41 докладва арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по заявление вх.№ АУ064435КНС/12.09.2012г. от „Денислав Треид“-ЕООД за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-82, кв.18, с.Константиново, тъй като не са на лице условията на чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ по тоношение на имота, общинска собственост.

 

По т.42 докладва  арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ001903/07.01.2013г. от Антония Колева Дамянова за допускане на ПУП-ПРЗ за  ПИ№ 1584 по плана на со“Прибой“,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h – 7м ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на  со „Прибой”, одобрен с Решение № 273-6 от Протокол № 6/28.03.12г., на Общински съвет Варна ,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община.

 

 

По т.43 докладва  арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема обявения на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за  УПИ І-904, кв.91 по плана на со “Боровец-юг“, за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ след становище за съсобствеността на имота.

 

По т.44 докладва  арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема обявения на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ І-911, кв.59 по плана на со “Боровец-юг“, за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ .

 

По т.45 докладва арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление  вх.№ АУ103850АС/27.12.2012г. от Даниела Янкова Тодорова за допускане на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-29 (ПИ№ 10135.5511.88) по плана на кз “Прибой“, одобрен със Заповед № Г-428/08.11.07 г., на Зам.Кмета на Община Варна,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ при условията на чл.96 ал.3 от ЗУТ във връзка  с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Ок1  с параметри: макс. Пл.- 30%, Кинт – 1.0 , мин.озел. – 50%, h- 10м. ,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност 

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

 

По т.46 докладва  арх. Димова, инж. Кателиев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх. № АУ102129АС/17.12.2012г. от Василка Савова Славова и др. във връзка със съдебно решение № 615/10.11.09г., на Административен съд Варна за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.5511.160 по плана на кз „Прибой“,  на основание чл.124а, ал.5, чл.12 и чл.16 ал.1 от ЗУТ при условията на чл.96 ал.3 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона Ок1  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.5, мин.озел. – 70%, h – 7.5м , като зона А по ЗУЧК ,при съобразяване с влезлия в сила ПРЗ на кз „Прибой”, одобрен с Решение № 4251-7 /02.08.06г., на Общински съвет Варна,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на

 

 

 Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Проектът да се съгласува с РИОСВ

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община.

 

По т.47 докладва  арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема обявения на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-3818, кв.48  по плана на со “Зеленика“, за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ.

 

По т.48 докладва  арх. Димова, арх. Тасева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по заявление вх.№ АУ001151АС/04.01.2013г. от Веселинка Кирчева Михайлова за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ5020049, по плана на со “Орехчето“ до представяне на становище от „Енерго-про”, предвид наличието на провод за високо напрежение.

 

По т.49 докладва  арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема допуснатия на основание ,“Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване територията на гр. Варна”, одобрени със заповед РД-02-14-1734/21.09.99г., на Министъра на РРБ /ДВ-88 /08.10.99г./, но изработен по ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, като зона Жм2 и обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-173 и улица от о.т.572 до о.т.574, кв.9, по плана на м.“Вилите“, за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.81 ал.4 от ЗУТ.

 

По т.50 докладва  арх. Димова, арх. Тасева

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ101909АС/15.12.2012г. от „Ел-Тест“ЕООД за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.5074.9  по плана на  со “Боровец-юг“,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона Смф2  с параметри: макс. Пл.- 40%, Кинт – 2.0, мин.озел. – 40% ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на  со „Боровец-юг”, одобрен с Решение № 2134-8 от Протокол № 21/24.03.10г., на Общински съвет Варна ,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

 

 

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община    

 

По т.51 докладва  арх. Димова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ037262АС/02.07.2012г. от Георги Стефанов Гърдев за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.5426.665  по плана на со “Ракитника“,  на основание чл.124а, ал.5 и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона ЖМ2  с параметри: макс. Пл.- 20%, Кинт – 0.6, мин.озел. – 70%, h – 7м ,при съобразяване с влезлия в сила ПУР на  со „Ракитника”, одобрен с Решение № 197-13 от Протокол № 8/28.01.04г., на Общински съвет Варна ,   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община.

 

По т.52 докладва  арх. Наумова, арх. Велчев

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Приема допуснатия на основание ,“Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване територията на гр. Варна”, одобрени със заповед РД-02-14-1734/21.09.99г., на Министъра на РРБ /ДВ-88 /08.10.99г./, но изработен по ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, като зона Смф2 и обявен на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ ПУП-ПРЗ за УПИ І-25, ІІ-25 „за отоплителна централа” и УПИ ІІІ-25, кв.4 по плана на пз „Планова”,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  за който в законосъобразния срок не са постъпили възражения.

Предлага да се издаде заповед по реда на чл.129 ал.2 от ЗУТ.

 

По т.53 докладва арх. Наумова, инж. Каратерзиян

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление  Заявление вх.№ АУ016506Вл/11.02.2013г. от Дарина Росенова Райкова и „БГ ЛЕНД КО” ООД, за допускане на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-16, 17 „за озеленяване и открити изложбени площи” (ПИ№ 10135.4038.61), кв.4 по плана на зона СОО, м.”Капелова градина”, одобрен с Решение № 4983-11 от Протокол № 54/16.05.07г., на Общински съвет Варна,  на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ  във връзка  с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ , в съответствие с ОУП като, зона Оз  с параметри: макс. Пл.- 40%, Кинт – 2.5 , мин.озел. – 40% ,при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията, ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за 

 

 

Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност 

Планът да се обяви по реда на чл.128, ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община Варна.

    

 

По т.54 докладва арх. Наумова, арх. Трендафилов

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Отлага произнасянето по заявление вх.№ АУ030595ВЛ/13.06.2012г. от „РИГАРА” ЕООД-гр.София,  „ПОЛУКС 5” ЕООД-гр.Варна и „КАСТОР” ЕООД-гр.Варна, за допускане на  ПУП за ПИ № 10135.4034.60 и № 10135.4034.61 по плана на м. ”Малък пясък”. 

Районната администрация да отправи запитване до ТПО и да се представят доказателства за точните граници на зони Оз и Оз1 на територията на района.

 

По т.55 докладва  арх. Наумова

След станалите разисквания ЕСУТ

Р Е Ш И:

Дава положително становище по заявление вх.№ АУ008715Вл/22.01.2013г. от Веселин Иванов Петров, за допускане на ПУП-ПРЗ за ПИ№ 10135.4019.66, 67, 74, 80, 100, 79ч., 85ч., 86ч., 87ч., 89ч., 741ч. по плана на м.”Терасите”, землище Владиславово,  на основание чл.124а, ал.5, чл.12 и чл.16 от ЗУТ и задание по чл.125 във връзка с чл.124а, ал.7 от ЗУТ в съответствие с ОУП като, зона ЖМ  с параметри: макс. Пл.- 40%, Кинт – 1.2, мин.озел. – 40%, h – 10м, като се отложат влезлите в сила ПУП , при   спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на територията , ОУП с  Правила и нормативи за прилагането му, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.12г., от Министъра на РРБ, Специфични правила и нормативи към окончателния  проект за Общ устройствен план на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14-2197/03.09.12г., на Министъра на РРБ и запазване на ценната едроразмерна растителност.

Планът да се обяви по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ  ,след което да се внесе в ЕСУТ за приемане.

Предлага на Главния архитект на Община Варна да издаде заповед на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ във връзка със Заповед № 4962/12.12.12г., на Кмета на Община.

 

 

 

В случаите, в които членовете на Експертния съвет по устройство на територията представят свои разработки, не вземат участие в гласуването на задачите си. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието завърши.

 

 

 

 

Председател:_______________

                        Арх. Л. Куцарова                    Технически сътрудник:______________

                                                                                                                           М. Петрова          

 

 

Изтегли документи
Download this file (pr.5ot19-20.02.2013g.pdf)П Р О Т О К О Л № 5/19-20.02.2013 г. [ ]714 Kb